Handledning
i Marte Meo

Syftet med Marte Meo handledning är att stödja föräldrar till att bättre utnyttja sina egna positiva resurser i samspelet så det verkar utvecklingsfrämjande för barnet. Genom att ge positiv bekräftelse till föräldrarna stärker det deras egen självbild, samtidigt som barnets självbild utvecklas positivt. Metoden bygger på korta videoinspelade vardagliga samspelssekvenser där föräldern och barnet är huvudaktörer. Därefter återges utvalda filmsekvenser till föräldern så att denne kan se och förstå vad som är utvecklingsstödjande för barnet.

Förälder
-barn

Personal
-elev/barn

Metodens kommunikationsprinciper har en allmängiltig karaktär och kan lätt överföras till samspel mellan barn och andra vuxna. Med Marte Meo metoden kan du eller ni få handledning med syfte att medvetandegöra och beskriva det samspel som fungerar väl i gruppen eller stödja och hjälpa dig som vuxen att se resurser och behov hos barnet eller barnen. Du får med hjälp av filmsekvenser konkret kunskap och information om vad du kan göra för att utveckla eller förändra så att kommunikationen och samspelet blir utvecklingsfrämjande för barnet eller barnen.

Vill du veta mer om handledning i Marte Meo metoden?
Kontakta Maria Markskog på telefon
0490-124 56